Terms

Algemene Voorwaarden 1 Algemeen 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van dragon-models.de handelend onder de handelsnaam dragon-models.de.

De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van dragon-models.de. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

dragon-models.de behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 dragon-models.de garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 5-10 werkdagen. dragon-models.de zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14

dagen aan de koper terugbetaald.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief VAT. 4 Aanvaarding en bedenktijd (slechts privé Klanten)

4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

Diet Aanvaarding en bedenktijd gelden niet voor zakelijke klanten.

4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen

het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen

14 dagen te retourneren ( op eigen kosten en gevaar). Eventueel gedane betalingen zullen binnen

14 dagen worden geretourneerd (met uitzondering van kosten voor het gebruik van PayPal of kosten voor de verzending).

4.3 De koper verliest het recht op ontbinding als hij niet zo spoedig mogelijk na het kenbaar maken van de ontbinding van de transactie het artikel retouneerd met een maximum van

14 dagen. dragon-models.de zal niet eerder dan na het verstrijken van deze termijn of op het moment van ontvangen van het artikel tot terugbetaling overgaan.

4.4 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd of DVD's, boeken,

tijdschriften, afgeprijsde artikelen of artikelen waar bijzondere specificaties op van toepassing zijn, of artikelen de extra for klante besprekt worden. 5 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij dragon-models.de dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van dragon-models.de

houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 dragon-models.de respecteert de privacy

van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 dragon-models.de maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie 6.1 dragon-models.degarandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur,

zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6.2 De garantietermijn van dragon-models.de komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan

1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of

3. onoplettendheid. 6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

7 Offertes 7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt dragon-models.de

zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden actionfiguren-shop.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 8 Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen dragon-models.de en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door actionfiguren-shop.com op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 actionfiguren-shop.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen (foto's, tekeningen etc.) en (technische) specificaties (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van DMD

gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht 10.1dragon-models.de is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van dragon-models.de. alsmede van hulppersonen,

ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 dragon-models.de behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is dragon-models.de gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 11.1 Op alle overeenkomsten is het Belgie recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen dragon-models.de en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde

rechter binnen het arrondissement Duffel kennis, tenzij dragon-models.de er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,

en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Karim el Hamami

Hank Devos

Adresse:

Karim el Hamami

Hank Devos
Veleplas, 24  2570 Duffel, België

Tax Nr 0881.554.707
Fiscaalnummer BE69 0014 7830 7278